Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O nás

Sme spoločnosť, ktorá bola zriadená 1.7.1993  mestom Svidník ako príspevková organizácia. Pôsobíme najmä v oblasti údržby: mestskej zelene, verejného osvetlenia, športovísk, miestnych komunikácií a chodníkov. Venujeme sa komplexný službám  v oblasti odpadového hodpodárstva a zabezpečujeme letnú a zimnú údržbu v meste.

 

Predmet hlavnej činnosti

 1. Rekreačné a športové služby:
 • prevádzkovanie športových a oddychových zariadení vo vlastníctve zriaďovateľa
 1. Rozvoj obce:
 • pestovanie kvetín na výsadbu
 • údržba zelene
 • obnova a údržba príslušenstva a doplnkov verejnej zelene
 • údržba prenosnej zelene
 • správa a prevádzkovanie verejných WC a verejných tržníc
 1. Cestná doprava:
 • oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
 • živičné opravy výtlkov a prekopávok
 • živičné opravy chodníkov
 • výstavba chodníkov
 • oprava a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia
 • zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov
 • oprava a údržba fontán, parkových lavičiek, odpadkových košov a kontajnerov
 • ručné a strojové čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
 1. Verejné osvetlenie:
 • správa, oprava a údržba verejného osvetlenia a osvetlenia prechodov pre chodcov
 1. Nakladanie s odpadmi:
 • pravidelný zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu z územia  mesta Svidník za účelom jeho zneškodnenia na skládke komunálneho odpadu
 • likvidácia divokých a nepovolených skládok odpadu na území mesta Svidník
 • prevádzkovanie a údržba zrekultivovaných a uzavretých skládok komunálneho odpadu vo vlastníctve zriaďovateľa
 1. Zberný dvor, kompostáreň:
 • prevádzkovanie Zberného dvora na zber separovaných zložiek komunálneho odpadu kategórie ostatný odpad a kategórie nebezpečný odpad
 • pravidelný zber a odvoz separovaných zložiek komunálneho odpadu z územia mesta Svidník a okolitých obcí okresu na Zberný dvor
 • zhromažďovanie, triedenie, lisovanie a skladovanie separovaných zložiek komunálneho odpadu pred jeho ďalším zhodnotením, príp. zneškodnením zmluvnými partnermi
 1. Správa a údržba majetku zriaďovateľa súvisiaceho s činnosťou príspevkovej organizácie
 1. Oprava a údržba ostatného majetku zriaďovateľa
 1. Ostatné služby:
 • výzdoba mesta pri príležitosti sviatkov, osláv a podľa potrieb zriaďovateľa
 • prevádzkovanie letiska Svidník v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predmet vedľajšej činnosti

 1. Cestná doprava:
 • oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
 • živičné opravy výtlkov a prekopávok
 • živičné opravy chodníkov
 • výstavba chodníkov
 • oprava a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia
 • zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov
 • oprava a údržba fontán, parkových lavičiek, odpadkových košov a kontajnerov
 • ručné a strojové čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
 1. Nakladanie s odpadmi:
 • zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za účelom jeho zneškodnenia na skládke komunálneho odpadu
 1. Zberný dvor, kompostáreň:
 • zber a odvoz separovaných zložiek komunálneho odpadu na Zberný dvor
 • zhodnotenie separovaných zložiek komunálneho odpadu
 1. Iné vedľajšie činnosti príspevková organizácia môže vykonávať len s predchádzajúcim písomným súhlasom zriaďovateľa