Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpadové hospodárstvo

Zber a zvoz komunálneho odpadu je jednou z hlavných činností podniku. Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Svidník upravuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník č. 8/2019 s účinnosťou od 1. 1. 2020. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti, ktoré vznikajú na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov.

Odpad vyvážame za pomoci vozidiel MAN so špecializovanými nadstavbami FAUN Rotopress a Variopress.

K rodinným domom sú určené 110 l KUKA  nádoby  s vývozom 1x za 2 týždne na TKO. V súčasnosti TS vyvážajú odpad  z cca 637 ks takýchto nádob. Zber triedených zložiek komunálneho odpadu je zabezpečený prostredníctvom vrecového zberu. Na triedenie plastov, kovov a tetrapakov sú určené 120l žlté nádoby.

K bytovým domom sú určené 1100 l kontajnery s vývozom 2x týždenne. V súčasnosti Technické služby realizujú vývoz 408 takýchto kontajnerov. Prostredíctvom 1100 l nádob je zabezpečený aj zber triedených zložiek komunálneho odpadu. Na papier je to 114 nádob, na sklo 79 nádob a na plasty, kovy a VKM 123 nádob.  Od nového roka na kontajnerové stojiská pribudnú aj nádoby na kuchynský odpad v počte 145 ks.  Na väčšie stojiská v objeme 240 l a na tie menšie 120 l. 
 
 
Zberný dvor

Prečo je  vlastne dôležité triediť odpad?

Správne triedenie, teda separovanie odpadov okrem iného zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín a energie, redukuje množstvo odpadu na skládkach. Na zbernom dvore vo Svidníku prechádza odpad zo žltých, modrých a zelených kontajnerov ďalším dotrieďovaním.  Podľa Katalógu odpadov zberný dvor nakladá s týmito druhmi odpadov: 

 • odpadový plast
 • odpady z papiera a lepenky
 • obaly z plastov
 • obaly z kovu
 • viacvrstvové kombinované obaly
 • obaly zo skla
 • železné kovy
 • neželezné kovy
 • plasty
 • zmiešané kovy
 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
 • textil a oblečenie
 • jedlé oleje a tuky
 • drobný stavebný odpad (iba odpad, ktorý vznikol pri udržiavacích prácach a práce sú vykonávané fyzickou osobou nie podnikateľom) do 1 m3 za kalendárny rok
 • nábytok
 • drevo
 • elektroodpad
 • objemný odpad
 • zložky nebezpečného odpadu od fyzických osôb (rozpúšťadlá, zásady, kyseliny, fotochemické látky, žiarivky, tlačiarenské farby)

S cieľom znížiť záťaž na životné prostredie, majú občania mesta možnosť bezplatne odovzdať separovaný odpad priamo na Zbernom dvore, ktorý nájdu na ul. Stropkovskej č. 705. 

 

Kompostáreň

Práca kompostárne predstavuje aj realizáciu nasledovných činností:

 • príjem, evidencia a zhromažďovanie vybraných druhov BRO
 • úprava a spracovanie zhromaždeného odpadu (drvenie, miešanie a úprava pre dosiahnutie optimálnych vlastností vstupnej suroviny pre kompostovanie, fermentácia v aeróbnom fermentore EWA )
 • samotné kompostovanie a súvisiaca manipulácia – sledovanie priebehu kompostovania, následné úpravy – prekopávanie a zvlhčovanie
 • spracovanie kompostu po ukončení procesu – preosiatie, zistenie kvality a konečná úprava dočasné uskladnenie, odovzdanie na odber

Za biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa pokladá:

 • tráva
 • lístie
 • kvety
 • drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov
 • vypletá burina
 • pozberové zvyšky z pestovania
 • zhnité ovocie a zelenina
 • piliny
 • drevná štiepka
 • hobliny
 • šupy z čistenia zeleniny a ovocia
Zberný dvor a kompostáreň
Ján Petraško
+421 940 986 569