Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Triedime drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad (DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Spôsob nakladania s týmto druhom odpadu stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 

V množstve 1m3 za 1 rok/poplatníka je to bezplatne. Fyzické osoby ho môžu odovzdať na  zbernom dvore na ulici Stropkovskej 705. Pri odovzdaní je obsluha zberného dvora oprávnená vyžadovať preukaz totožnosti. 

Pri väčšom množste je fyzická osoba povinná objednať si veľkoobjemný kontajner a likvidáciu odpadu zaplatiť podľa platného cenníka. 


Patrí sem:

omietky, tehly, kvádre; betónové tvárnice; keramické obkladačky a dlažba; stavebná suť; zvyšky betónu; strešná krytina (keramická, betónová) a pod.


Nepatrí sem:

znečistený stavebný odpad z demolácií (obsah dreva, kovov, plastov), azbestové a iné nebezpečné materiály, potrubia, zárubne, keramika ktorá nie je zbavená plastových a kovových častí. 

Dizajn_bez_názvu_(26)